shipbuilding yield stress

Rina-Eh36 · Rina-Ah40 · Rina-Dh32 · Gl-E · Rina-Eh32 · Rina-Fh36Basic properties· Authors: Xiaozhi Wang · Joongkyoo Kang · Yooil Kim · Paul H WirschingAffiliation: American Bureau of Shipping · Daewoo Shipbuilding Marine Engineering · University of …About: Low-cycle fatigue